106

Qiufang Gong#, Pan Ding#, Mingquan Xu#Xiaorong Zhu#, Maoyu Wang#, Jun Deng, Qing Ma, Na Han, Yong Zhu, Jun Lu, Zhenxing Feng*, Yafei Li*, Wu Zhou* and Yanguang Li* Structural Defects on Converted Bismuth Oxide Nanotubes Enable Highly Active Electrocatalysis of Carbon Dioxide reduction. Nature Commun. 201910, 2807.

105

Xiaoyi Xue#, Hui Yang#, Tao Yang#, Pengfei Yuan, Qing Li, Shichun Mu, Xiaoli Zheng, Lifeng Chi, Jia Zhu*, Yanguang Li*, Jianan Zhang* and Qun Xu N,P-Coordinated Fullerene-Like Carbon Nanostructures with Dual Active Centers toward High-Efficient Multi-Functional Electrocatalysis for CO2RR, ORR and Zn-Air Battery. J. Mater. Chem. A, 20197, 15271-15277.

104

Lin Jia, Hui Yang, Jun Deng, Junmei Chen, Yuan Zhou, Pan Ding, Leigang Li, Na Han* and Yanguang Li* Copper-Bismuth Bimetallic Microspheres for Selective Electrocatalytic Reduction of CO2 to FormateChinese J. Chem. 201937, 497-500 (invited article)

103

Wei Huang, Qing He, Yongpan Hu and Yanguang Li* Molecular Heterostructures of Covalent Triazine Frameworks for Highly Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production. Angew. Chem. Int. Ed. 201958, 8676-8680.(hot article, featured in the back cover)

102

Shiyao Lu, Tianxiang Zhu, Hu Wu, Yuankun Wang, Jiao Li, Amr Abdelkader, Kai Xi*, Wei Wang, Yanguang Li, Shujiang Ding, Guoxin Gao* and R. Vasant Kumar Construction of Ultrafine ZnSe Nanoparticles on/in Amorphous Carbon Hollow Nanospheres with High-Power-Density Sodium Storage. Nano Energy 201959, 762-772.

101

Yunling Wu#, Xiaorong Zhu#, Peirong Li, Tao Zhang, Mattew Li, Jun Deng, Yang Huang, Pan Ding, Sixia Wang, Rui Zhang, Jun Lu*, Guang Lu*, Yafei Li* and Yanguang Li* Ultradispersed WxC Nanoparticles Enable Fast Polysulfide Interconversion for High-Performance Li-S Batteries. Nano Energy 201959, 636-643.

100

Yingying Yan#, Chen Cheng#, Liang Zhang*, Yanguang Li* and Jun Lu Deciphering the Reaction Mechanism of Lithium-Sulfur Batteries by in-situ/operando Synchrotron-Based Characterization Techniques. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1900148. (featured in the inside cover)

99

Ahmet Kertmen, Enzo Barbe, Mariusz Szkoda, Katarzyna Siuzdak, Visnja Babacic, Pau Torruella, Igor Iatsunskyi, MichalKotkowiak, Karol Rytel, Sonia Estrade, Francesca Peiro, Stefan Jurga, Yanguang Li and Emerson Coy* Photoelectrochemically Active N-Adsorbing Ultrathin TiO2 Layers for Water-Splitting Applications Prepared by Pyrolysis of Oleic Acid on Iron Oxide Nanoparticle Surfaces under Nitronge Environment. Adv. Mater. Interfaces 20196, 1801286.

98

Chaoran Li, Jie Yao, Yang Huang, Chaoying Xu, Deyue Lou, Zhiyi Wu, Wei Sun, Shumin Zhang, Yanguang Li, Le He* and Xiaohong Zhang* Salt-Templated Growth of Monodisperse Hollow Nanostructures. J. Mater. Chem. A 20197, 1404-1409.

97

Jiahui Zhu, Zhi ChenLin Jia, Yuqi Lu, Xiangru Wei, Xiaoning Wang, Winston Duo Wu, Na Han, Yanguang Li* and Zhangxiong Wu* Solvent-Free Nanocastingtoward Universal Synthesis of Ordered Mesoporous Transition MetalSulfide@N-Doped Carbon Composites for Electrochemical Applications. Nano Res. 201912, 2250-2258.