86

Hui Yang#, Na Han#, Jun Deng, Jinghua Wu, Yu Huang, Yongpan Hu, Pan Ding, Yafei Li, Yanguang Li* and Jun Lu* Selective CO2 Reduction on Two-Dimensional Mesoporous Bi Nanosheets. Adv. Energy Mater. 20188, 1801536.

85

Tingting Wang#, Jinghua Wu#, Yiling Liu, Xiao Cui, Pan Ding, Jun Deng, Chenyang Zha, Emerson Coy and Yanguang Li* Scalable Preparation and Stabilization of Atomic-Thick CoNi Layered Double Hydroxide Nanosheets for Bifunctional Oxygen Electrocatalysis and Rechargeable Zinc-Air Batteries. Energy Storage Mater. 2019, 16, 24-30.

84

Peirong Li, Tianhui Xu, Pan Ding, Jun Deng, Chenyang Zha, Yunling Wu, Yeyun Wang and Yanguang Li* Highly Reversible Na and K Metal Anodes by Carbon Paper Protection. Energy Storage Mater. 201815, 8-13. (invited article for the special issue "Li Metal Anode")

83

Jun Deng#Qiufang Gong#, Hualin Ye, Kun Feng, Junhua Zhou, Chenyang Zha, Jinghua Wu, Junmei Chen, Jun Zhong and Yanguang Li* Rational Synthesis and Assembly of Ni3S4 Nanorods for Enhanced Electrochemical Sodium-Ion Storage. ACS Nano 201812, 1829-1836.

82

Na Han#, Yu Wang#, Hui Yang, Jun Deng, Jinghua Wu, Yafei Li* and Yanguang Li* Ultrathin Bismuth Nanosheets from In-Situ Topotactic Transformation for Selective Electrocatalytic CO2 Reduction to Formate. Nature Commun. 20189, 1320.

81

Wenjing Huang#, Xiaolin Kang#, Cheng Xu, Junhua Zhou, Jun Deng, Yanguang Li* and Si Cheng* Two-Dimensional PdAg Alloy Nanodendrites for Enhancecd Ethanol Electroxidation. Adv. Mater. 201830, 1706962.

80

Peirong Li, Lu Ma, Tianpin Wu, Hualin Ye, Junhua Zhou, Feipeng Zhao, Na Han, Yeyun Wang, Yunling Wu, Yanguang Li* and Jun Lu* Chemical Immobization and Conversion of Active Polysulfides Directly by Copper Current Collector: A New Approach to Enabling Stable Room-Temperature Li-S and Na-S Batteries. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1800624.

79

Yeyun Wang, Junhua Zhou, Jinghua Wu, Fengjiao Chen, Peirong Li, Na Han, Wenjing Huang, Yuping Liu, Hualin Ye, Feipeng Zhao and Yanguang Li* Engineering SnS2 Nanosheet Assembllies for Enhanced Electrochemical Lithium and Sodium Ion Storage. J. Mater. Chem. A 20175, 25618-25624.

78

Ziyang Lu, Jing Wang, Shifei Huang, Yanglong Hou*, Yanguang Li*, Yueping Zhao, Shichun Mu, Jiujun Zhang and Yufeng Zhao* N,B-Codoped Defect-Rich Graphitic Carbon Nanocages as High Performance Multifunctional Electrocatalysts. Nano Energy 201742, 334-340.

77

Peipei Yang, Xiaolei Yuan, Huicheng Hu, YilinLiu, Haowen Zheng, Di Yang, Lei Chen, Muhan Cao, Yong Xu, Yulin Min*, Yanguang Li* and Qiao Zhang* Solvothermal Synthesis of Alloyed PtNi Colloidal Nanocrystal Clusters (CNCs) with Enhanced Catalytic Activity for Methanol Oxidation Adv. Funct. Mater. 201828, 1404774.