186

Xiaohan Yu#, Mingzi Sun#, Tianran Yan, Lin Jia, Mingyu Chu, Liang Zhang, Wei Huang*, Bolong Huang* and Yanguang Li* Molecular Modulation of Nickel-Salophen Organic Frameworks Enables Selective Photoreduction of CO2 at Varying Concentrations. Energy Environ. Sci. 2024, in press

185

Jie Zhang#, Xingsi Kang#, Yuchen Yan, Xue Ding, Lin He* and Yanguang Li* Cascade Electrocatalytic and Thermocatalytic Reduction of CO2 to Propionaldehyde. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202315777.

184

Jia Fan, Binbin Pan, Jialing Wu, Chaochen Shao, Zhaoyu Wen, Yuchen Yan, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Immobilized Tetraalkylammonium Cations Enable Metal-free CO2 Electroreduction in Acid and Pure Water. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202317828.

183

Jie Xu#, Xuyan Wang#, Xinnan Mao#, Kun Feng, Jiabin Xu, Jun Zhong*, Lu Wang*, Na Han*, and Yanguang Li* Prominent Electronic Effect in Iridium-Alloy-Skinned Nickel Nanoparticles Boosts Alkaline Hydrogen ElectrocatalysisEnergy Environ. Sci.  2023, 16, 6120-6126.

182

Shuo Feng#, Mochun Zhang#, Yanxia Ma, Xue Ding, Tianran Yan, Yunling Wu, Wei Huang, Liang Zhang, Hualin Ye*, Yujin Ji*, Youyong Li, and Yanguang Li* Three-Dimensional π-d Conjugated Coordination Polymer Enabling Ultra-Long Life Magnesium-Ion Storage. Adv. Mater.  2023, 35, 2307736. 

181

Xiaohan Yu#, Yongpan Hu#, Chaochen Shao, Wei Huang*, and Yanguang Li* Polymer Semiconductors: A Unique Platform for Photocatalytic Hydrogen Peroxide Production. Mater. Today  2023, 71, 152-173.

180

Xinyi Ren, Jian Zhao, Xunning Li*, Junming Shao, Binbin Pan, Aude Salame, Etienne Boutin, Thomas Groizard, Shifu Wang, Jie Ding, Xiong Zhang, Wen-Yang Huang, Wen-Jing Zeng, Chengyu Liu, Yanguang Li, Sung-Fu Hung*, Yanqiang Huang, Marc Robert*, Bin Liu* In-situ Spectroscopic Probe of the Intrinsic Structure Feature of Single-Atom Center in Electrochemical CO/CO2 Reduction to Methanol. Nature Commun. 2023, 14, 3401.

179

Jialing Wu#, Yunling Wu#, Liguang Wang, Hualin Ye*, Jun Lu* and Yanguang Li* Challenges and Advances in Rechargeable Batteries for Extreme-Condition Applications. Adv. Mater. 2024, 36, 2308193.

178

Shaomin Peng, Zhuoying Yang, Ming Sun, Lin Yu* and Yanguang Li* Stabilizing Metal Halide Perovskites for Solar Fuel Production: Challenges, Solutions, and Future Prospects. Adv. Mater. 2023, 35, 2304711.

177

文兆宇, 韩娜*, 李彦光* 电化学二电子氧还原制备过氧化氢研究进展《物理化学学报》2024, 40, 2304001. (多物理场能源催化转化专刊邀请综述)