171

Kefan Zhang, Jie Xu, Tianran Yan, Lin Jia, Jie Zhang, Chaochen Shao, Liang Zhang, Na Han* and Yanguang Li* Molecular Modulation of Sequestered Copper Sites for Efficient Electroreduction of Carbon Dioxide to MethaneAdv. Funct. Mater. 2023, in press.

170

Junfei Zhang, Yunling Wu, Mao Liu, Lu Huang, Yanguang Li* and Yingpeng Wu* Self-Adaptive Re-Organization Enables Polythiophene as an Extraordinary Cathode Material for Aluminum-Ion Batteries with a Cycle Life of 100,000 Cycles. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, in press.

169

Chaochen Shao#, Qing He#, Mochun Zhang#, Lin Jia, Yujin Ji, Yongpan Hu, Youyong Li, Wei Huang* and Yanguang Li* A Covalent Organic Framework Inspired by C3N4 for Photosynthesis of Hydrogen Peroxide with High Quantum Efficiency. Chin. J. Catal. 2023, in press

168

Fang Lv#, Mingzi Sun#, Yongpan Hu#, Jie Xu, Wei Huang, Na Han*, Bolong Huang* and Yanguang Li* Near-Unity Electrochemical Conversion of Nitrate to Ammonia on Crystalline Nickel Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks. Energy Environ. Sci. 2023, 16, 201-209.

167

Dan Wang, Jianing Gui, Binbin Pan, Mengxuan Li, Yun Kuang, Chenchen Zhang, Junjun Mao, Yang Lou, Chengsi Pan, Fengwang Li, Yanguang Li, Yuhang Wang*, Yongfa Zhu* and Ying Zhang* Multi-Microenvironment Synergistically Promoting CO2 Electroreduction Activity on Porous Cu Nanosheets. Appl. Catal. B: Environ. 2023, 322, 122119.

166

Zhangyan Mu#, Na Han#, Dan Xu, Bailin Tian, Fengyuan Wang, Yiqi Wang, Yamei Sun, Cheng Liu, Panke Zhang, Xuejun Wu, Yanguang Li* and Mengning Ding* Critical Role of Hydrogen Sorption Kinetics in Electrocatalytic CO2 Reduction Revealed by On-Chip In-Situ Transport Investigations. Nat. Commun. 2022, 13, 6911.

165

Binbin Pan#, Jia Fan#, Jie Zhang, Yuqing Luo, Cong Shen, Chaoqiang Wang, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Close to 90% Single-Pass Conversion Efficiency for CO2 Electroreduction in an Acid-Fed Membrane Electrode Assembly. ACS Energy Lett.2022, 7, 4224−4231. (highlighted by Nature CatalysisAcid solution | Nature Catalysis)

164

Hualin Ye and Yanguang Li* A Perspective on Sulfur-Equivalent Cathode Materials for Lithium-Sulfur Batteries Using Carbonate Electrolytes. Energy Lab in press (invited perspective)

163

Jie Zhang#, Xinnan Mao#, Binbin Pan#, Jie Xu, Xue Ding, Na Han, Lu Wang*, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Surface Promotion of Copper Nanoparticles with Alumina Clusters Derived from Layered Double Hydroxide Accelerates CO2 Reduction to Ethylene in Membrane Electrode Assemblies. Nano Res. in press

162

Jie Xu#Heng Xu#Anqi Dong#Hao Zhang*, Yitong ZhouHao DongBo TangYifei LiuLexi ZhangXijun LiuJun LuoLijian BieSheng Dai*Yuhang Wang*Xuhui Sun and Yanguang LiStrong Electronic Metal-Support Interaction Between Iridium Single Atoms and WO3 Support Promotes Highly Efficient and Robust CO2 CycloadditionAdv. Mater. 2022, 34, 2006991.