127

Yongpan Hu#, Wei Huang#, Hongshuai Wang, Qing He, Yuan Zhou, Ping Yang, Youyong Li and Yanguang Li* Metal-Free Photocatalytic Hydrogenation Using Covalent Triazine Polymers. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 14378-14382.

126

Fang Lv#, Na Han#, Yuan Qiu*, Xijun Liu*, Jun Luo and Yanguang Li* Transition Metal Macrocycles for Heterogeneous Electrochemical CO2 Reduction. Coord. Chem. Rev. 2020, 422, 213435(invited review for the special issue of "Application of nanostructured inorganic compounds for energy storage and conversion")

125

Yuan Zhou#, Rui Zhou#, Xiaorong Zhu, Na Han, Bin Song, Tongchao Liu, Guangzhi Hu, Yafei Li, Jun Lu* and Yanguang Li* Mesoporous PdAg Nanospheres for Stable Electrochemical CO2 Reduction to Formate. Adv. Mater2020, 32, 2000992.

124

Binbin Pan#, Xiaorong Zhu#, Yunling Wu, Tongchao Liu, Xuanxuan Bi, Kun Feng, Na Han, Jun Zhong, Jun Lu*, Yafei Li* and Yanguang Li* Towards Highly Selective Electrochemical CO2 Reduction Using Metal-Free Heteroatom-Doped Carbon. Adv. Sci. 2020, 7, 2001002.

123

Pan Ding#, Jie Zhang#, Na Han, Yuan Zhou, Lin Jia and Yanguang Li* Simultaneous Power Generation and CO2 Valorization by Aqueous Al-CO2 Batteries Using Nanostructured Bi2S3 as the Cathode Electrocatalyst. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 12385-12390.

122

周远,韩娜*,李彦光* 钯基纳米材料电化学还原二氧化碳研究进展《物理化学学报》2020362001041. ("精准纳米合成"专刊邀请综述)

121

Matthew Li, Jun Lu*, Xiulei Ji, Yanguang Li, Yuyan Shao, Zhongwei Chen, Cheng Zhong* and Khalil Amine* Design Strategies for Nonaqueous Multivalent-Ion and Monovalent-Ion Battery Anodes. Nature Rev. Mater. 20205, 276-294.

120

Joh Boland, Andrew Harvey, Ruiyuan Tian, Victor Vega-Mayoral, Aideen Griffin, Cian Gabbett, Madeleine Breshears, Joshua Pepper, Yanguang Li, Jonathan Coleman* Liquid Phase Exfoliation of GeS Nanosheets in Ambient Conditions for Lithium Ion Battery Applications. 2D Mater. 20207, 035015.

119

Jianhua Zhu#, Jia Fan#, Tianle Cheng, Mengyang Cao, Zhenhe Sun, Rui Zhou, Lu Huang, Dong Wang, Yanguang Li* and Yingpeng Wu* Bilayer Nanosheets of Unusual Stoichiometric Bismuth Oxychloride for Potassium Ion Storage and CO2 Reduction. Nano Energy 202075, 104939.

118

Xuan Zhao#, Yu Wang#, Yunli Da#, Xinxia Wang, Tingting Wang, Mingquan Xu, Xiaoyun He, Wu Zhou*, Yafei Li*, Jonathan N. Coleman and Yanguang Li* Selective Electrochemical Production of Hydrogen Peroxide at Zigzag Edges of Exfoliated Molybdenum Telluride Nanoflakes. Natl. Sci. Rev. 2020, 7, 1360-1366.