111

Yunling Wu#, Jun Deng#, Yuan Zhou, Yang Huang and Yanguang Li* Molybdenum Carbide Nanostructures for Electrocatalytic Polysulfide Conversion in Lithium-Polysulfide Batteries. Nanoscale Horiz. 20205, 501-506. (invited article)

110

Jialing Wu, Junmei Chen, Yang Huang, Kun Feng, Jun Deng, Wei Huang, Yunling Wu, Jun Zhong and Yanguang Li* Cobalt Atoms Dispersed on Hierarchical Carbon Nitride Support as the Cathode Electrocatalyst for High-Performance Lithium-Polysulfide Batteriess. Sci. Bull. 2019641875-1880. (invited article for the special issue of "Emerging Investigators 2019")

109

Tingting Wang#, Miao Wang#, Hao Yang#, Mingquan Xu, Chuandong Zuo, Kun Feng, Miao Xie, Jun Deng, Jun Zhong, Wu Zhou, Tao Cheng* and Yanguang Li* Weakening Hydrogen Adsorption on Nickel via Interstitial Nitrogen Doping Promotes Bifunctional Hydrogen Electrocatalysis in Alkaline Solution. Energy Environ. Sci. 2019643522-3529. (featured in the front cover)

108

Wei Huang* and Yanguang Li* Semiconducting 2D Covalent Organic Frameworks: A New Opportunity for Efficient Solar Fuel Production. Chinese J. Chem. 201937, 2191-2192. (invited article)

107

Jie Zhang, Qixing Zhou, Yawen Tang, Liang Zhang* and Yanguang Li* Zinc-Air Batteries: Are They Ready for Prime Time? Chem. Sci. 201910, 8924-8929. (invited minireview)

106

Qiufang Gong#, Pan Ding#, Mingquan Xu#Xiaorong Zhu#, Maoyu Wang#, Jun Deng, Qing Ma, Na Han, Yong Zhu, Jun Lu, Zhenxing Feng*, Yafei Li*, Wu Zhou* and Yanguang Li* Structural Defects on Converted Bismuth Oxide Nanotubes Enable Highly Active Electrocatalysis of Carbon Dioxide reduction. Nature Commun. 201910, 2807.

105

Xiaoyi Xue#, Hui Yang#, Tao Yang#, Pengfei Yuan, Qing Li, Shichun Mu, Xiaoli Zheng, Lifeng Chi, Jia Zhu*, Yanguang Li*, Jianan Zhang* and Qun Xu N,P-Coordinated Fullerene-Like Carbon Nanostructures with Dual Active Centers toward High-Efficient Multi-Functional Electrocatalysis for CO2RR, ORR and Zn-Air Battery. J. Mater. Chem. A, 20197, 15271-15277.

104

Lin Jia, Hui Yang, Jun Deng, Junmei Chen, Yuan Zhou, Pan Ding, Leigang Li, Na Han* and Yanguang Li* Copper-Bismuth Bimetallic Microspheres for Selective Electrocatalytic Reduction of CO2 to FormateChinese J. Chem. 201937, 497-500 (invited article)

103

Wei Huang, Qing He, Yongpan Hu and Yanguang Li* Molecular Heterostructures of Covalent Triazine Frameworks for Highly Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production. Angew. Chem. Int. Ed. 201958, 8676-8680.(hot article, featured in the back cover)

102

Shiyao Lu, Tianxiang Zhu, Hu Wu, Yuankun Wang, Jiao Li, Amr Abdelkader, Kai Xi*, Wei Wang, Yanguang Li, Shujiang Ding, Guoxin Gao* and R. Vasant Kumar Construction of Ultrafine ZnSe Nanoparticles on/in Amorphous Carbon Hollow Nanospheres with High-Power-Density Sodium Storage. Nano Energy 201959, 762-772.