173

Hongtai Li, Yanguang Li*, Liang Zhang*, Zhongwei Chen and Xueliang Sun Field-Assisted Electrocatalysts Spark Sulfur Redox Kinetics: From Fundamentals to ApplicationInterdiscip. Mater. 2023, 2, 390-415. (invited review)

172

Yuchen Yan, Xiaohan Yu, Chaochen Shao, Yongpan Hu, Wei Huang* and Yanguang Li* Atomistic Structural Engineering of Conjugated Microporous Polymers Promotes Photocatalytic Biomass ValorizationAdv. Funct. Mater. 2023, 33, 2304604.

171

Kefan Zhang, Jie Xu, Tianran Yan, Lin Jia, Jie Zhang, Chaochen Shao, Liang Zhang, Na Han* and Yanguang Li* Molecular Modulation of Sequestered Copper Sites for Efficient Electroreduction of Carbon Dioxide to MethaneAdv. Funct. Mater. 202333, 2214062.

170

Junfei Zhang, Yunling Wu, Mao Liu, Lu Huang, Yanguang Li* and Yingpeng Wu* Self-Adaptive Re-Organization Enables Polythiophene as an Extraordinary Cathode Material for Aluminum-Ion Batteries with a Cycle Life of 100,000 Cycles. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e2022154.

169

Chaochen Shao#, Qing He#, Mochun Zhang#, Lin Jia, Yujin Ji, Yongpan Hu, Youyong Li, Wei Huang* and Yanguang Li* A Covalent Organic Framework Inspired by C3N4 for Photosynthesis of Hydrogen Peroxide with High Quantum Efficiency. Chin. J. Catal. 2023, 46, 28-35.

168

Fang Lv#, Mingzi Sun#, Yongpan Hu#, Jie Xu, Wei Huang, Na Han*, Bolong Huang* and Yanguang Li* Near-Unity Electrochemical Conversion of Nitrate to Ammonia on Crystalline Nickel Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks. Energy Environ. Sci. 2023, 16, 201-209.

167

Dan Wang, Jianing Gui, Binbin Pan, Mengxuan Li, Yun Kuang, Chenchen Zhang, Junjun Mao, Yang Lou, Chengsi Pan, Fengwang Li, Yanguang Li, Yuhang Wang*, Yongfa Zhu* and Ying Zhang* Multi-Microenvironment Synergistically Promoting CO2 Electroreduction Activity on Porous Cu Nanosheets. Appl. Catal. B: Environ. 2023, 322, 122119.

166

Zhangyan Mu#, Na Han#, Dan Xu, Bailin Tian, Fengyuan Wang, Yiqi Wang, Yamei Sun, Cheng Liu, Panke Zhang, Xuejun Wu, Yanguang Li* and Mengning Ding* Critical Role of Hydrogen Sorption Kinetics in Electrocatalytic CO2 Reduction Revealed by On-Chip In-Situ Transport Investigations. Nat. Commun. 2022, 13, 6911.

165

Binbin Pan#, Jia Fan#, Jie Zhang, Yuqing Luo, Cong Shen, Chaoqiang Wang, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Close to 90% Single-Pass Conversion Efficiency for CO2 Electroreduction in an Acid-Fed Membrane Electrode Assembly. ACS Energy Lett.2022, 7, 4224−4231. (highlighted by Nature CatalysisAcid solution | Nature Catalysis)

164

Hualin Ye and Yanguang Li* A Perspective on Sulfur-Equivalent Cathode Materials for Lithium-Sulfur Batteries Using Carbonate Electrolytes. Energy Lab 2023, 1, 220003. (invited review)