176

Yuqing Luo#, Shuhua Chen#, Jie Zhang#, Xue Ding, Binbin Pan, Liguang Wang, Jun Lu*, Muhan Cao* and Yanguang Li* Perovskite-Derived Bismuth With I- and Cs+ Dual Modification for High-Efficiency CO2-to-Formate Electrosynthesis and Al-CO2 Batteries. Adv. Mater. 2023, 35, 2303297.

175

Jie Xu#*, Yun Li#, Runxin Li, Tianren Lin, Na Han*, Chengfei Jing, Yifei Yuan, Yanguang Li and Jun Luo* Advances in the Understanding of the Structure-Performance Relationships of 2D Material Catalysts Based on Electron Microscopy. Mater. Chem. Front. 2023, 7, 2764-2778.

174

Xue Ding#, Jie Zhang# and Yanguang Li* CO Electroreduction: What Can We Learn From Its Parent Reaction, CO2 Electroreduction? eScience 2023, 3, 100137. (invited perspective)

173

Hongtai Li, Yanguang Li*, Liang Zhang*, Zhongwei Chen and Xueliang Sun Field-Assisted Electrocatalysts Spark Sulfur Redox Kinetics: From Fundamentals to ApplicationInterdiscip. Mater. 2023, 2, 390-415. (invited review)

172

Yuchen Yan, Xiaohan Yu, Chaochen Shao, Yongpan Hu, Wei Huang* and Yanguang Li* Atomistic Structural Engineering of Conjugated Microporous Polymers Promotes Photocatalytic Biomass ValorizationAdv. Funct. Mater. 2023, 33, 2304604.

171

Kefan Zhang, Jie Xu, Tianran Yan, Lin Jia, Jie Zhang, Chaochen Shao, Liang Zhang, Na Han* and Yanguang Li* Molecular Modulation of Sequestered Copper Sites for Efficient Electroreduction of Carbon Dioxide to MethaneAdv. Funct. Mater. 202333, 2214062.

170

Junfei Zhang, Yunling Wu, Mao Liu, Lu Huang, Yanguang Li* and Yingpeng Wu* Self-Adaptive Re-Organization Enables Polythiophene as an Extraordinary Cathode Material for Aluminum-Ion Batteries with a Cycle Life of 100,000 Cycles. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e2022154.

169

Chaochen Shao#, Qing He#, Mochun Zhang#, Lin Jia, Yujin Ji, Yongpan Hu, Youyong Li, Wei Huang* and Yanguang Li* A Covalent Organic Framework Inspired by C3N4 for Photosynthesis of Hydrogen Peroxide with High Quantum Efficiency. Chin. J. Catal. 2023, 46, 28-35.

168

Fang Lv#, Mingzi Sun#, Yongpan Hu#, Jie Xu, Wei Huang, Na Han*, Bolong Huang* and Yanguang Li* Near-Unity Electrochemical Conversion of Nitrate to Ammonia on Crystalline Nickel Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks. Energy Environ. Sci. 2023, 16, 201-209.

167

Dan Wang, Jianing Gui, Binbin Pan, Mengxuan Li, Yun Kuang, Chenchen Zhang, Junjun Mao, Yang Lou, Chengsi Pan, Fengwang Li, Yanguang Li, Yuhang Wang*, Yongfa Zhu* and Ying Zhang* Multi-Microenvironment Synergistically Promoting CO2 Electroreduction Activity on Porous Cu Nanosheets. Appl. Catal. B: Environ. 2023, 322, 122119.