146

Yunling Wu#, Xinnan Mao#, Mochun Zhang, Xuan Zhao, Renjie Xue, Sijia Di, Wei Huang, Lu Wang*, Youyong Li and Yanguang Li* 2D Molecular Sheets of Hydrogen-Bonded Organic Frameworks for Ultrastable Sodium-Ion Storage. Adv. Mater. 2021, 33, 2106079.

145

Qing He, Bounxome Viengkeo, Xuan Zhao, Zhengyuan Qin, Jie Zhang, Xiaohan Yu, Yongpan Hu, Wei Huang* and Yanguang LiMultiscale Structural Engineering of Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic H2O2 Production. Nano Res. 2023, 16, 4524-4530. (invited paper for the XMU special issue)

144

Jialing Wu, Sijia Di, Wei Huang, Yunling Wu, Qiliang Huang, Xuan Zhao, Xiaohan Yu, Mochun Zhang, Hualin Ye*and Yanguang Li* Porous Polyimide Frameworks Based on Perylene and Triazine for Reversible Potassium Ion Storage. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 7184-7190. (invited article for the themed collection on "Energy Storage with Rechargeable Li Batteries and Beyond")

143

Lin Jia#, Mingzi Sun#, Jie Xu#, Xuan Zhao, Rui Zhou, Binbin Pan, Lu Wang, Na Han, Bolong Huang* and Yanguang Li* Phase-Dependent Electrocatalytic CO2 Reduction on Pd3Bi Nanocrystals. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 21741-21745.  

142

Yuqing Luo#, Kefan Zhang#, Yanguang Li* and Yuhang Wang* Valorizing Carbon Dioxide via Electrochemical Reduction on Gas-Diffusion Electrodes. InfoMat 2021, 3, 1313-1332. (invited review for the special issue of "Carbons for Energy Storage and Conversion") 

141

Xiaohan Yu, Bounxome Viengkeo, Qing He, Xuan Zhao, Qiliang Huang, Pingping Li, Wei Huang* and Yanguang Li* Electronic Tuning of Covalent Triazine Framework Nanoshells for Highly Efficient Photocatalytic H2O2 Production. Adv. Sustain. Syst. 2021, 5, 2100184. (invited article)

140

Binbin Pan, Guotao Yuan, Xuan Zhao, Na Han, Yang Huang, Kun Feng, Chen Cheng, Jun Zhong, Liang Zhang, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Highly Dispersed Indium Oxide Nanoparticles Supported on Carbon Nanorods Enabling Efficient Electrochemical CO2 Reduction Small Sci. 2021, 1, 2100029. (invited article for the special issue "Nanomaterials for Energy and Catalysis")

139

Xuan Zhao#, Hao Yang#, Jie Xu, Tao Cheng and  Yanguang Li*  Bimetallic PdAu Nanoframes for Electrochemical H2O2 Production in Acids. ACS Mater. Lett. 2021, 3, 996-1002. (invited article for the special issue of "ACS Materials Letters Outreach")

138

Yang Huang#, Xinnan Mao#, Guotao Yuan, Duo Zhang, Binbin Pan, Jun Deng, Yunru Shi, Na Han, Chaoran Li, Liang Zhang, Lu Wang*, Lin He*, Youyong Li and Yanguang Li* Size-Dependent Selectivity of Electrochemical CO2 Reduction on Converted In2O3 Nanocrystals. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 6015844-15848.

137

Jia Fan, Xuan Zhao, Xinnan Mao, Jie Xu, Na Han, Hao Yang, Binbin Pan, Yongshen Li, Lu Wang, Yanguang Li* Large-Area Vertically-Aligned Bismuthene Nanosheet Arrays from Galvanic Replacement Reaction for Efficient Electrochemical CO2 Conversion. Adv. Mater. 2021, 33, 2100910.