143

Lin Jia#, Mingzi Sun#, Jie Xu#, Xuan Zhao, Rui Zhou, Binbin Pan, Lu Wang, Na Han, Bolong Huang* and Yanguang Li* Phase-Dependent Electrocatalytic CO2 Reduction on Pd3Bi Nanocrystals. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 21741-21745.  

142

Yuqing Luo#, Kefan Zhang#, Yanguang Li* and Yuhang Wang* Valorizing Carbon Dioxide via Electrochemical Reduction on Gas-Diffusion Electrodes. InfoMat 2021, 3, 1313-1332. (invited review for the special issue of "Carbons for Energy Storage and Conversion") 

141

Xiaohan Yu, Bounxome Viengkeo, Qing He, Xuan Zhao, Qiliang Huang, Pingping Li, Wei Huang* and Yanguang Li* Electronic Tuning of Covalent Triazine Framework Nanoshells for Highly Efficient Photocatalytic H2O2 Production. Adv. Sustain. Syst. 2021, 5, 2100184. (invited article)

140

Binbin Pan, Guotao Yuan, Xuan Zhao, Na Han, Yang Huang, Kun Feng, Chen Cheng, Jun Zhong, Liang Zhang, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Highly Dispersed Indium Oxide Nanoparticles Supported on Carbon Nanorods Enabling Efficient Electrochemical CO2 Reduction Small Sci. 2021, 1, 2100029. (invited article for the special issue "Nanomaterials for Energy and Catalysis")

139

Xuan Zhao#, Hao Yang#, Jie Xu, Tao Cheng and  Yanguang Li*  Bimetallic PdAu Nanoframes for Electrochemical H2O2 Production in Acids. ACS Mater. Lett. 2021, 3, 996-1002. (invited article for the special issue of "ACS Materials Letters Outreach")

138

Yang Huang#, Xinnan Mao#, Guotao Yuan, Duo Zhang, Binbin Pan, Jun Deng, Yunru Shi, Na Han, Chaoran Li, Liang Zhang, Lu Wang*, Lin He*, Youyong Li and Yanguang Li* Size-Dependent Selectivity of Electrochemical CO2 Reduction on Converted In2O3 Nanocrystals. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 6015844-15848.

137

Jia Fan, Xuan Zhao, Xinnan Mao, Jie Xu, Na Han, Hao Yang, Binbin Pan, Yongshen Li, Lu Wang, Yanguang Li* Large-Area Vertically-Aligned Bismuthene Nanosheet Arrays from Galvanic Replacement Reaction for Efficient Electrochemical CO2 Conversion. Adv. Mater. 2021, 33, 2100910.

136

Hao Lv#, Fang Lv#, Huaiyu Qin, Xiaowen Min, Lizhi Sun, Na Han, Dongdong Xu, Yanguang Li* and Ben Liu*  Single-Crystalline Mesoporous Palladium and Palladium-Copper Nanocubes for Highly Efficient Electrochemical CO2 Reduction. CCS Chem. 2022, 4, 1376-1385.

135

Hualin Ye* and Yanguang Li* Review on Multivalent Rechargeable Metal-Organic Batteries. Energy Fuels 2021, 35, 7624-7636. (invited review for the special issue of "Recent Advances on Batteries and Energy Storage in China")

134

Rui Zhou#, Xing Fan#, Xiaoxing Ke, Jie Xu, Xuan Zhao, Lin Jia, Binbin Pan, Na Han, Lixing Li, Xijun Liu, Jun Luo, Haiping Lin*, and Yanguang Li* Two-Dimensional Palladium-Copper Alloy Nanodendrites for Highly Stable and Selective Electrochemical Formate Production. Nano Lett. 2021, 21, 4092-4098.