151

Qiliang Huang#, Yunling Wu#, Xinnan Mao, Xuan Zhao, Mochun Zhang, Sijia Di, Jialing Wu, Wei Huang, Lu Wang and Yanguang Li* Dimensionally Stable Polyimide Frameworks Enabling Long-Life Electrochemical Alkali-Ion Storage. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 826-833.

150

Pan Zeng, Cheng Yuan, Genlin Liu, Jiechang Gao, Yanguang Li* and Liang Zhang* Recent Progress in Electronic Modulation of Electrocatalysts for High-Efficient Polysulfide Conversion of Li-S Batteries. Chin. J. Catal. 2022, 43, 2946-2965 (invited review)

149

Mochun Zhang, Wei Huang, Qiliang Huang, Xiaohan Yu, Jialing Wu, Sijia Di, Hualin Ye*, Yunlin Wu* and Yanguang Li* Poly(benzobisthiazole-dione) Frameworks for Highly Reversible Sodium and Potassium Ion Storage. Energy Fuels 2021, 35, 20367-20373.

148

Hualin Ye and Yanguang Li*, Room-Temperature Metal-Sulfur Batteries: What Can We Learn From Lithium Sulfur? Infomat 2022, 4, e12291 (invited review)

147

Feipeng Zhao#, Shumin Zhang#, Yanguang Li* and Xueliang Sun*, Emerging Characterization Techniques to Understand Electrode Interfaces in All-Solid-State Lithium Batteries. Small Struct. 2021, 3, 2100146. (invited review) 

146

Yunling Wu#, Xinnan Mao#, Mochun Zhang, Xuan Zhao, Renjie Xue, Sijia Di, Wei Huang, Lu Wang*, Youyong Li and Yanguang Li* 2D Molecular Sheets of Hydrogen-Bonded Organic Frameworks for Ultrastable Sodium-Ion Storage. Adv. Mater. 2021, 33, 2106079.

145

Qing He, Bounxome Viengkeo, Xuan Zhao, Zhengyuan Qin, Jie Zhang, Xiaohan Yu, Yongpan Hu, Wei Huang* and Yanguang LiMultiscale Structural Engineering of Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic H2O2 Production. Nano Res. 2021, in press. (invited paper for the XMU special issue)

144

Jialing Wu, Sijia Di, Wei Huang, Yunling Wu, Qiliang Huang, Xuan Zhao, Xiaohan Yu, Mochun Zhang, Hualin Ye*and Yanguang Li* Porous Polyimide Frameworks Based on Perylene and Triazine for Reversible Potassium Ion Storage. Mater. Chem. Front. 2021, 5, 7184-7190. (invited article for the themed collection on "Energy Storage with Rechargeable Li Batteries and Beyond")

143

Lin Jia#, Mingzi Sun#, Jie Xu#, Xuan Zhao, Rui Zhou, Binbin Pan, Lu Wang, Na Han, Bolong Huang* and Yanguang Li* Phase-Dependent Electrocatalytic CO2 Reduction on Pd3Bi Nanocrystals. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 21741-21745.  

142

Yuqing Luo#, Kefan Zhang#, Yanguang Li* and Yuhang Wang* Valorizing Carbon Dioxide via Electrochemical Reduction on Gas-Diffusion Electrodes. InfoMat 2021, 3, 1313-1332. (invited review for the special issue of "Carbons for Energy Storage and Conversion")