167

Dan Wang, Jianing Gui, Binbin Pan, Mengxuan Li, Yun Kuang, Chenchen Zhang, Junjun Mao, Yang Lou, Chengsi Pan, Fengwang Li, Yanguang Li, Yuhang Wang*, Yongfa Zhu* and Ying Zhang* Multi-Microenvironment Synergistically Promoting CO2 Electroreduction Activity on Porous Cu Nanosheets. Appl. Catal. B: Environ. 2023, 322, 122119.

166

Zhangyan Mu#, Na Han#, Dan Xu, Bailin Tian, Fengyuan Wang, Yiqi Wang, Yamei Sun, Cheng Liu, Panke Zhang, Xuejun Wu, Yanguang Li* and Mengning Ding* Critical Role of Hydrogen Sorption Kinetics in Electrocatalytic CO2 Reduction Revealed by On-Chip In-Situ Transport Investigations. Nat. Commun. 2022, 13, 6911.

165

Binbin Pan#, Jia Fan#, Jie Zhang, Yuqing Luo, Cong Shen, Chaoqiang Wang, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Close to 90% Single-Pass Conversion Efficiency for CO2 Electroreduction in an Acid-Fed Membrane Electrode Assembly. ACS Energy Lett.2022, 7, 4224−4231. (highlighted by Nature CatalysisAcid solution | Nature Catalysis)

164

Hualin Ye and Yanguang Li* A Perspective on Sulfur-Equivalent Cathode Materials for Lithium-Sulfur Batteries Using Carbonate Electrolytes. Energy Lab 2023, 1, 220003. (invited review)

163

Jie Zhang#, Xinnan Mao#, Binbin Pan#, Jie Xu, Xue Ding, Na Han, Lu Wang*, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Surface Promotion of Copper Nanoparticles with Alumina Clusters Derived from Layered Double Hydroxide Accelerates CO2 Reduction to Ethylene in Membrane Electrode Assemblies. Nano Res. 2023, 16, 4685-4690.

162

Jie Xu#Heng Xu#Anqi Dong#Hao Zhang*, Yitong ZhouHao DongBo TangYifei LiuLexi ZhangXijun LiuJun LuoLijian BieSheng Dai*Yuhang Wang*Xuhui Sun and Yanguang LiStrong Electronic Metal-Support Interaction Between Iridium Single Atoms and WO3 Support Promotes Highly Efficient and Robust CO2 CycloadditionAdv. Mater. 2022, 34, 2006991.

161

张渴凡, 吕芳, 韩娜*, 李彦光* 基于过渡金属大环分子的电化学二氧化碳还原研究进展.《科学通报》2023, 68, 584-595.

160

于潇涵, 黄伟*, 李彦光* 二维共价有机框架材料的可控合成及其光催化应用研究进展.《化学学报》2022, 80, 1494-1506.

159

Wei Huang#, Yongpan Hu#, Zhengyuan Qin, Yujin Ji, Xuan Zhao, Yunling Wu, Qing He, Youyong Li, Chunfeng Zhang, Jun Lu* and Yanguang Li* Highly Crystalline and Water-Wettable Benzobisthiazole-Based Covalent Organic Frameworks for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production. Natl. Sci. Rev. 2023, 10, nwac171.

158

Jie Zhang, Binbin Pan and Yanguang Li* Modulating Electrochemical CO2 Reduction at Interfaces. Sci. Bull. 2022, 67, 1844-1848.