66

Yanguang Li* and Jun Lu* Metal-Air Batteries: Will They Be the Future Electrochemical Energy Storage of Choice? ACS Energy Lett. 20172, 1370-1377. (invited perspective, featured in the front cover)

65

Fengjiao Chen, Wei Cui, Jie Zhang, Yeyun Wang, Junhua Zhou, Yongpan Hu, Yanguang Li* and Shuit-Tong Lee Photoelectroreduction toward Building-Block Chemicals. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7181-7185. (hot article, featured in the back cover)

64

Junmei Chen#, Yang Huang#Feipeng Zhao, Hualin Ye, Yeyun Wang, Junhua Zhou, Yuping Liu and Yanguang Li* A Hierarchical alfa-MoC(1-x) Hybrid Nanostructure for Lithium-Ion Storage. J. Mater. Chem. A 20175, 8125-8132.

63

Biwei Wang, Xinxia Wang, Jinxiang Zou, Yancui Yan, Songhai Xie, Guangzhi Hu, Yanguang Li* and Angang Dong* Simple-Cubic Carbon Frameworks with Atomically Dispersed Iron Dopants toward High-Efficiency Oxygen Reduction. Nano Lett. 2017172003-2009.

62

Yiling Liu, Fengjiao Chen, Wen Ye, Min Zeng, Na Han, Feipeng Zhao, Xinxia Wang and Yanguang Li* High-Performance Oxygen Reduction Electrocatalyst Derived from Polydopamine and Cobalt Supported on Carbon Nanotubes for Metal-Air Batteries. Adv. Funct. Mater. 2017271606034.

61

Yang HuangQiufang GongXuening SongKun FengKaiqi NieFeipeng ZhaoYeyun WangMin ZengJun Zhong and Yanguang Li* Mo2C Nanoparticles Dispersed on Hierarchical Carbon Microflowers for Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution. ACS Nano 201610, 11337-11343.

60

Fengjiao Chen, Qishan Zhu, Yeyun Wang, Wei Cui, Xiaodong Su* and Yanguang Li* Efficient Photoelectrochemical Hydrogen Evolution on Silicon Photocathodes Interfaced with Nanostructured NiP2 Cocatalyst Films. ACS Appl. Mater. Interfaces 20168, 31025–31031.

59

Wei Cui, Shan Wu, Fengjiao Chen, Zhouhui Xia, Yanguang Li, Xiao-Hong Zhang, Tao Song*, Shuit-Tong Lee and Baoquan Sun* Silicon/Organic Heterojunction for Photoelectrochemical Energy Conversion Photoanode with a Record Photovoltage, ACS Nano201610, 9411-9419.

58

Hualin Ye, Lu Wang, Shuo Deng, Xiaoqiao Zeng, Kaiqi Nie, Paul N. Duchesne, Bo Wang, Simon Liu, Junhua Zhou, Feipeng Zhao, Na Han, Peng Zhang, Jun Zhong, Xuhui Sun, Youyong Li, Yanguang Li* and Jun Lu* Amorphous MoS3 Infiltrated with Carbon Nanotubes as an Advanced Anode Material of Sodium-Ion Batteries with Large Gravimetric, Areal and Volumetric Capacitites. Adv. Energy. Mater. 201771601602.

57

Qiufang Gong#, Yu Wang#, Qi Hu, Jigang Zhou, Renfei Feng, Paul N. Duchesne, Peng Zhang, Fengjiao Chen, Na Han, Yafei Li, Chuanhong Jin, Yanguang Li* and Shuit-Tong Lee Ultra-Small and Phase-Pure W2C Particles for Efficient Electrocatalytic and Photoelectrochemical Hydrogen Evolution. Nature Commun. 20167, 13216.