36

Feipeng Zhao, Yeyun Wang, Xiaona Xu, Yiling Liu, Rui Song, Guang Lu and Yanguang Li* Cobalt Hexacyanoferrate Nanoparticles as a High-Rate and Ultra-Stable Supercapacitor Electrode MaterialACS Appl. Mater. Interfaces 20146, 11007-11012.

35

Liang Cheng#, Wenjing Huang#, Qiufang Gong, Changhai Liu, Zhuang Liu*, Yanguang Li* and Hongjie Dai Ultrathin WS2 Nanoflakes as a High-Performance Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction, Angew. Chem. Int. Ed. 201430, 7860-7863. (hot article, featured in the inside back cover)

34

Yanguang Li* and Hongjie Dai* Recent Advances in Zinc–Air BatteriesChem. Soc. Rev. 201443, 5257-5275. (featured in the front cover)

33

Yanguang Li* Nanocarbon Based Hybrid Materials for Electrocatalytical Energy Conversion IEEE Nanotechnol. Mag. 20148, 22-28. (invited review)

32

Ming Gong, Yanguang Li, Hongbo Zhang, Bo Zhang, Wu Zhou, Ju Feng, Hailiang Wang, Yongye Liang, Zhuangjun Fan, Jie Liu and Hongjie Dai* Ultrafast High-Capacity NiZn Battery with NiAlCo-Layered Double Hydroxide, Energy Environ. Sci. 20147, 2025-2032.

31

Jigang Zhou*, Paul Duchesne, Yongfeng Hu, Jian Wang, Peng Zhang, Yanguang Li, Tom Regier and Hongjie Dai, Fe-N Bonding in a Carbon Nanotube–Graphene Complex for Oxygen Reduction: An XAS Study, Phys. Chem. Chem. Phys. 20141615787-15791.

30

Michael Kenny#, Ming Gong#, Yanguang Li#Justin Wu, Ju Feng, Mario Lanza and Hongjie Dai* High-Performance Silicon Photoanodes Passivated with Ultrathin Nickel Films for Water OxidationScience 2013342, 836-840.

29

Yanguang Li, Ming Gong, Yongye Liang, Ju Feng, JiEun Kim, Hailiang Wang, Guosong Hong, Bo Zhang and Hongjie Dai* Advanced Zinc Air Batteries Based on High Performance Hybrid Electrocatalysts, Nature Commun. 20134, 1805.

28

Ming Gong#, Yanguang Li#, Hailiang Wang, Yongye Liang, Justin Zachary Wu, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Regier, Fei Wei and Hongjie Dai* A Ni-Fe Layered Double Hydroxide-Carbon Nanotube Complex for Water Oxidation, J. Am. Chem. Soc. 2013135, 8452-8455.

27

Yongye Liang, Yanguang Li, Hailiang Wang and Hongjie Dai* Strongly Coupled Inorganic/ Nanocarbon Hybrid Materials for Advanced Electrocatalysis, J. Am. Chem. Soc. 20131352013-2036.