76

Yi Liu#, Feipeng Zhao#, Jitao Li, Yanguang Li, John A. McLeod* and Lijia Liu* Influence of Crystal Phase on TiO2 Nanowire Anodes in Sodium Ion Batteries. J. Mater. Chem. A 20175, 20005-200013.

75

Na Sun, Zhen Wen*, Feipeng Zhao, Yanqin Yang, Huiyun Shao, Changjie Zhou, Qingqing Shen, Kun Feng, Mingfa Peng, Yanguang Li and Xuhui Sun* All Flexible Electrospun Papers Based Self-Charging Power System. Nano Energy 2017, 38, 210-217.

74

Yanguang Li* and Fengjiao Chen Li-S Batteries: Firing for Compactness. Nature Energy 2017, 2, 17096. (invited News and Views)

73

Zhi Chen, Xingmin Gao, Xiangru Wei, Xinxia Wang, Yanguang Li, Tao Wu, Jun Guo, Qinfen Gu, Winston Duo Wu, Xiao Dong Chen, Zhangxiong Wu* and Dongyuan Zhao, Direct Anchoring Fe3C Nanoclusters and FeNx Sites in Ordered Mesoporous Nitrogen-Doped Graphitic Carbons to Boost Electrocatalytic Oxygen Reduction. Carbon 2017121, 143-153.

72

Wenjing Huang#, Xian-Yin Ma#Han Wang, Renfei Feng, Jigang Zhou, Paul N. Duchesne, Peng Zhang, Na Han, Feipeng Zhao, Junhua Zhou, Wen-Bin Cai* and Yanguang Li* Promoting Effect of Ni(OH)2 on Palladium Nanocrystals Leads to Greatly Improved Operation Durability for Electrocatalytic Ethanol Oxidation in Alkaline Solution. Adv. Mater. 2017291703057.

71

Jinghua Wu#, Yang Huang#, Wen Ye and Yanguang Li* CO2 Reduction: From the Electrochemical to Photochemical ApproachAdv. Sci. 2017, 4, 1700194.

70

Junhua Zhou#, Lu Wang#, Mingye Yang, Jinghua Wu, Fengjiao Chen, Wenjing Huang, Na Han, Hualin Ye, Feipeng Zhao, Youyong Li and Yanguang Li* Hierarchical VS2 Nanosheet Assembies: A Universal Host Material for the Reversible Storage of Alkali Metal Ions. Adv. Mater. 201729, 1702061.

69

Na Han, Lu Ma, Jianguo Wen, Jing Li, Hechuang Zheng, Kaiqi Nie, Xinxia Wang, Feipeng Zhao, Yafei Li*, Jian Fan, Jun Zhong, Tianping Wu, Dean J. Miller, Jun Lu*, Shuit-Tong Lee and Yanguang Li*, Supported Cobalt Polyphthalocyanine for High-Performance Electrocataltyic CO2 ReductionChem 20173652-664. (see the highlight by Wong et al. Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide)

68

Feipeng Zhao, Sida Shen, Liang Cheng, Ma Lu, Junhua Zhou, Hualin Ye, Na Han, Tianpin Wu, Yanguang Li* and Jun Lu* Improved Sodium-Ion Storage Performance of Ultrasmall Iron Selenide Nanoparticles. Nano Lett. 2017174137-4142.

67

Hualin Ye#, Lu Ma#, Yu Zhou, Lu Wang, Na Han, Feipeng Zhao, Jun Deng, Tianpin Wu, Yanguang Li*, Jun Lu* Amorphous MoS3 as the Sulfur-Equivalent Cathode Material for Room-Temperature Li-S and Na-S Batteries, Proc. Natl. Acad. Sci. 2017114, 13091-13096.