1

Qin Zhou, Xiaoying Liu, Ling Liu, Yanguang Li, Zhiyu Jiang* and Dongyuan Zhao Soft Template Synthesis of Highly Crystalline Microscale Nanotubules of PbO, Chemical Lett. 200534, 1226-1227.