3

Yanguang Li, Bing Tan and Yiying Wu* Freestanding Mesoporous Quasi-Single-Crystalline Co3O4 Nanowire ArraysJ. Am. Chem. Soc. 2006128, 14258–1425.

2

Qin Zhou, Xiang Li, Yanguang Li, Bozhi Tian, Dongyuan Zhao, Zhiyu Jiang* Synthesis and Electrochemical Properties of Semicrystalline Gyroidal Mesoporous MnO2Chin. J. Chem. 200624835-839.

1

Qin Zhou, Xiaoying Liu, Ling Liu, Yanguang Li, Zhiyu Jiang* and Dongyuan Zhao Soft Template Synthesis of Highly Crystalline Microscale Nanotubules of PbO, Chemical Lett. 200534, 1226-1227.